Skip to main content

Privacybeleid

In dit Privacybeleid leggen wij graag uit welke persoonsgegevens CampSpirit van jou verzamelt via ons contact met jou en via onze diensten, op welke wijze we dit doen, waarvoor wij de persoonsgegevens gebruiken, hoe lang wij deze gegevens bewaren, hoe je de door ons bewaarde persoonsgegevens kunt inzien en kunt aanpassen, hoe jouw persoonsgegevens bij ons zijn beveiligd en welke cookies wij gebruiken.

Onze bedrijfsgegevens:

CampSpirit

Tel. 06-30364723

website: www.campspirit.nl

e-mail: info@campspirit.nl

KvK: 64919986

Vragen of klachten?

Bij vragen of klachten over dit privacybeleid (inclusief het cookiebeleid) van CampSpirit kun je contact met ons opnemen per  telefoon (tel. 06-30364723) of per e-mail: info@campspirit.nl.

Hoe ontvangen / verzamelen wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden met ons gedeeld via het reserveringsformulier of door direct (e-mail)contact met CampSpirit.

Een ander deel van de gegevens verkrijgen we door het gebruik van technologieën zoals cookies  of gebruiksgegevens van software op je apparaat.

Reserveringsformulier

Als je het reserveringsformulier invult, verzamelen we de gegevens getoond in het reserveringsformulier, het IP-adres van je en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Voordat een reserveringsformulier verzonden kan worden, vragen wij het volgende:

“Wij slaan je gegevens op met als doel contact met je op te nemen, om informatie te geven of een reservering te bevestigen. Wij delen je informatie nooit met derden.”

Hier dient akkoord voor gegeven te worden, voordat het reserveringsformulier verzonden kan worden.

Cookies

Voor het gebruik van cookies gelden wettelijke regels. De hoofdregels voor het plaatsen van cookies staan in de Telecommunicatiewet. Op basis van deze wet moet de aanbieder van een website zijn bezoekers informeren over het plaatsen en/of uitlezen van cookies op hun apparaat. Vervolgens moet de aanbieder van een website de gebruikers daarvoor in veel gevallen om toestemming vragen. Je kunt altijd de cookies op je apparaat verwijderen via je browser. Je kunt ook zelf bepalen of je cookies wilt accepteren.

Als je voor het eerst onze website opent, komt er een melding bovenin het scherm, waarop wordt aangegeven dat we gebruik maken van cookies. Via een link kunt je meer informatie hierover opvragen. Er wordt gevraagd of je akkoord gaat met deze cookies.

Wanneer je een reserveringsformulier op onze site invult op onze site, kun je aangeven of je naam en je e-mailadres in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • naam en adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens om:

 • een reserveringsaanvraag te kunnen beantwoorden
 • je een verblijf aan te kunnen bieden op onze accommodatie
 • een overeenkomst met je aan te gaan en uit te voeren, waarin voor recreatieve doeleinden een vakantieverblijf aan je ter beschikking wordt gesteld van het soort en type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode, het overeengekomen aantal personen en de overeengekomen prijs.
 • onze bedrijfsvoering te verbeteren
 • bij te houden hoe en wanneer wij contact met je hebben
 • onze producten en diensten te verbeteren

Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij mogen persoonsgegevens gebruiken als er sprake is van een situatie die in de wet is geregeld. De wet geeft een aantal situaties aan. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de gegevens die wij gebruiken en waarvoor wij die gebruiken. Er moet altijd sprake zijn van tenminste 1 van deze situaties.

 1. Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Dat kan een overeenkomst zijn tussen jou en ons of om op jouw verzoek iets te kunnen doen om een overeenkomst te kunnen sluiten
 2. Er is toestemming voor het gebruiken van de gegevens. Wij hebben je dan uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.
 3. Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te gebruiken, hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als wij gegevens door moeten geven aan de Belastingdienst.
 4. Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen. Een vitaal belang is aan de orde als het over een belang gaat dat essentieel is voor iemands leven of gezondheid en wij die persoon niet om toestemming kunnen vragen.
 5. Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Dit is het geval als het gebruik noodzakelijk is om onze bedrijfsactiviteiten te verrichten. We kunnen hier geen beroep op doen als jouw belangen zwaarder wegen. Voorbeelden van gerechtvaardigde belangen zijn:
  • Administratieve doelen (bijv. verplichte aangifte van toeristenbelasting);
  • IT doelen (bijv. beveiliging);
  • Marketing;
  • Managementinformatie;
  • Product en dienstontwikkeling

CampSpirit hanteert de volgende uitingen als het verstrekken van toestemming:

 • verzoek tot informatie of offerte aanvraag via e-mail, telefonisch of persoonlijk;
 • toestemming voor gebruik van gegevens in het reserveringsformulier.
 • uitvoering van een opdracht;
 • aanmelden voor de nieuwsbrief.

Met wie delen we jouw data

Gegevens die worden ingevuld in het reserveringsformulier delen wij niet met anderen en wordt alleen gebruikt om contact met je op te kunnen nemen.

Enkel en alleen als je toestemming geeft, worden persoonsgegevens doorgegeven aan leveranciers of onderaannemers (zoals een kok, een spelbegeleider, een externe aanbieder van een activiteit, verhuurder van boten etc). Dit zal alleen gebeuren indien het nodig is dat zij direct contact met je hebben voor overleg over het aanbod van hun dienst of product.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wij bewaren je gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij je gegevens of maken wij je gegevens anoniem. Als wij je gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar jou verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan jou gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze producten en diensten (bijvoorbeeld bezettingsgraad).

De metadata van het reserveringsformulier wordt voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Welke rechten je hebt over je data

Je hebt de volgende (wettelijke) rechten om:

 • je persoonlijke data bij ons op te vragen.
 • je persoonlijke data te laten veranderen als die niet kloppen.
 • je persoonlijke data te laten verwijderen.
  Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.
 • bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van je persoonlijke data.
  Als je bijvoorbeeld geen nieuwsbrieven meer van ons wilt ontvangen. In onze nieuwsbrieven staat altijd dat je je kunt afmelden voor de nieuwsbrief.
 • je toestemming te stoppen.
  Heb je ons toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken? Je mag je toestemming altijd weer intrekken. Wij gebruiken je gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • je persoonlijke data over te dragen.
  Overdragen kan aan een andere partij of aan jezelf.
 • het gebruik van je persoonlijke data tijdelijk te beperken.
  Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt gemaakt tegen gebruik van je gegevens.

Waar we jouw data naartoe sturen

Wij geven geen persoonsgegevens door buiten Nederland.

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Ook onze website is goed beveiligd.

Aanpassing van dit privacybeleid

CampSpirit kan dit privacybeleid in de toekomst aanpassen. Op de website kan via de hyperlink “Privacybeleid” altijd de meest recente versie worden ingezien.

mei 2018

[:en]

In this Privacy Policy we will explain which personal data CampSpirit collects from you through our contact with you and through our services, how we do this, for which purposes we use the personal data, how long we store this data, how you can view and adjust the personal data we store, how your personal data is protected and which cookies we use.

Our company details:

CampSpirit

Tel. 06-30364723

website: www.campspirit.nl

e-mail: info@campspirit.nl

KvK: 64919986

Questions or complaints?

For questions or complaints about this privacy policy (including the cookie policy) you can contact us by telephone (tel. 06-30364723) or by e-mail: info@campspirit.nl.

How do we receive / collect personal data?

Personal data is shared with us via the reservation form or through direct (e-mail) contact with CampSpirit.

We obtain another part of the data through the use of technologies such as cookies or software usage data on your device.

Reservation form

When you complete the reservation form, we collect the information shown in the reservation form, the IP address of you and the browser user agent to help detect spam.

Before a reservation form can be sent, we ask the following:

“We store your data for the purpose of contacting you, to provide information or to confirm a reservation. We will never share your information with third parties.”

Approval must be given before the reservation form can be sent.

Cookies

Cookies Legal rules apply to the use of cookies. The main rules for placing cookies are stated in the Telecommunications Act. On the basis of this law, the provider of a website must inform his visitors about the placement and / or reading of cookies on their device. Subsequently, in many cases the provider of a website must ask the users for permission. You can always delete the cookies on your device through your browser. You can also determine whether you want to accept cookies.

When you open our website for the first time, a message appears at the top of the screen, indicating that we use cookies. You can request more information via a link. You are asked if you accept these cookies.

When you fill out a reservation form on our site, you can indicate whether your name and your e-mail address may be stored in a cookie. We do this for your convenience so that you do not have to enter this information again for a new response. These cookies are valid for one year.

Embedded content from other websites

Messages on this site may contain embedded content (for example, videos, images, messages, etc.). Embedded content from other websites behaves exactly the same as if the visitor had visited this other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed third-party tracking, and monitor your interaction with this embedded content, including the interaction with embedded content if you have an account and are logged into that website.

Which personal data are processed by us?

We collect the following personal data:

 • name and address
 • telephone number
 • e-mail address
 • IP address

What do we process personal data for?

We use your data to:

 • be able to answer a reservation request
 • to offer you a stay at our accommodation
 • to conclude and execute an agreement with you, in which for recreational purposes a holiday residence is made available to you of the type and type that has been agreed, for the agreed period, the agreed number of persons and the agreed price
 • improve our business operations
 • keep track of how and when we contact you
 • improve our products and services

Basis for the processing of personal data

We may use personal data if there is a situation that is regulated by law. The law specifies a number of situations. Which situation applies depends on the data we use and for which purpuse we use it. There must always be at least 1 of these situations.

 1. The use of the data is necessary for the performance of an agreement. That can be an agreement between you and us or to be able to do something at your request to conclude an agreement
 2. There is permission to use the data. We have then explicitly requested your permission.
 3. There is a legal obligation to use the data, for example, if we have to pass on data to the Tax Authorities.
 4. The use of the data is necessary to protect vital interests. A vital interest is involved if it is essential to a person’s life or health and we cannot ask that person for permission.
 5. The use of the data is necessary for the promotion of a legitimate interest. This is the case if the use is necessary to perform our business activities. We cannot invoke this if your interests outweigh. Examples of legitimate interests are:
 • Administrative goals (eg mandatory declaration of tourist tax);
 • IT goals (e.g. security);
 • Marketing;
 • Management information;
 • Product and service development

CampSpirit uses the following expressions as providing permission:

 • request for information or quotation request via e-mail, telephone or personal;
 • permission to use data in the reservation form.
 • execution of an assignment;
 • Subscribe to the newsletter.

With whom do we share your data

We will not share personal data entered in the reservation form with others. These data will only be used to contact you.

Only if you give permission personal details will be passed on to suppliers or subcontractors (such as a cook, a game supervisor, an external provider of an activity, a lessor of boats, etc.). This will only happen if it is necessary for them to be in direct contact with you to discuss the offer of their service or product.

How long we keep your data

We keep your data for as long as we need it. Or as long as required by law. We then delete your data or make your data anonymous. If we make your data anonymous, we will delete all data that refers to you. The data can no longer be linked to you. The anonymous data help us get a better picture of our products and services (for example, occupancy).

The metadata of the reservation form is stored forever. In this way we can automatically recognize and approve follow-up responses instead of moderating them.

What rights you have over your data

 • You have the following (legal) rights to:
 • request your personal data from us.
 • have your personal data changed if they are incorrect.
 • have your personal data deleted. This does not contain any data that we are required to keep for administrative, legal or security purposes.
 • to object to certain use of your personal data. For example, if you no longer want to receive newsletters from us. Our newsletters always state that you can unsubscribe from the newsletter.
 • to stop your permission. Have you given us permission to use your data? You can always withdraw your permission. From that moment on we will no longer use your data.
 • transfer your personal data. You can transfer to another party or to yourself.
 • limit the use of your personal data temporarily. For example if you have objected to the use of your data.

Where we send your data

We do not provide personal data outside the Netherlands.

Responses from visitors can be guided by an automated spam detection service.

How do we protect your personal data?

We have taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or any form of unlawful processing. Our website is also secure.

Adjustment of this privacy policy

CampSpirit may adjust this privacy policy in the future. The most recent version can always be viewed on the website via the “Privacy policy” hyperlink.

May 2018

[:de]

In dieser Datenschutzerklärung erklären wir Ihnen gerne, welche persönlichen Daten CampSpirit durch unsere Kontaktaufnahme mit Ihnen und durch unsere Dienstleistungen von Ihnen erhebt, wie wir dies tun, wofür wir die personenbezogenen Daten verwenden, wie lange wir diese Daten speichern, wie Sie Ihre personenbezogenen Daten speichern kann anzeigen und anpassen, wie Ihre persönlichen Daten bei uns geschützt werden und welche Cookies wir verwenden.

Unsere Firmendetails:

CampSpirit

Tel. 06-30364723

website: www.campspirit.nl

e-mail: info@campspirit.nl

KvK: 64919986

Fragen oder Beschwerden?

Bei Fragen oder Beschwerden zu dieser Datenschutzerklärung (einschließlich der Cookie-Richtlinie) von CampSpirit können Sie uns telefonisch (Tel. 06-30364723) oder per E-Mail: info@campspirit.nl kontaktieren.

Wie erhalten / sammeln wir personenbezogene Daten?

Persönliche Daten werden über das Reservierungsformular oder durch direkten Kontakt (E-Mail) mit CampSpirit an uns weitergegeben.

Ein anderer Teil der Daten erhalten wir durch die Verwendung von Technologien wie Cookies oder Software-Nutzungsdaten auf Ihrem Gerät.

Reservierungsformular

Wenn Sie das Reservierungsformular ausfüllen, erfassen wir die im Reservierungsformular angezeigten Informationen, die IP-Adresse von Ihnen und den Browser-Benutzeragenten, um Spam zu erkennen.

Bevor ein Reservierungsformular gesendet werden kann, fragen wir Folgendes:

“Wir speichern Ihre Daten, um Sie zu kontaktieren, Informationen bereitzustellen oder eine Reservierung zu bestätigen. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter.”

Hierfür muss eine Genehmigung erteilt werden, bevor das Reservierungsformular gesendet werden kann.

Cookies

Für die Verwendung von Cookies gelten gesetzliche Bestimmungen. Die wichtigsten Regeln für das Setzen von Cookies sind im Telekommunikationsgesetz enthalten. Aufgrund dieses Gesetzes muss der Anbieter einer Website seine Besucher über die Platzierung und / oder das Lesen von Cookies auf ihrem Gerät informieren. In vielen Fällen muss der Anbieter einer Website die Nutzer um Erlaubnis bitten. Sie können die Cookies auf Ihrem Gerät jederzeit über Ihren Browser löschen. Sie können auch festlegen, ob Sie Cookies akzeptieren möchten.

Wenn Sie unsere Website zum ersten Mal öffnen, wird oben auf dem Bildschirm eine Meldung angezeigt, dass Cookies verwendet werden. Sie können weitere Informationen über einen Link anfordern. Sie werden gefragt, ob Sie diesen Cookies zustimmen.

Wenn Sie ein Reservierungsformular auf unserer Website ausfüllen, können Sie angeben, ob Ihr Name und Ihre E-Mail-Adresse in einem Cookie gespeichert werden dürfen. Wir tun dies zu Ihrer Bequemlichkeit, damit Sie diese Informationen nicht erneut eingeben müssen, um eine neue Antwort zu erhalten. Diese Cookies sind ein Jahr gültig.

Eingebettete Inhalte von anderen Websites

Nachrichten auf dieser Website können eingebettete (eingebettete) Inhalte enthalten (z. B. Videos, Bilder, Nachrichten usw.). Eingebettete Inhalte von anderen Websites verhalten sich genauso, als ob der Besucher diese andere Website besucht hätte.

Diese Websites können Daten über Sie sammeln, Cookies verwenden, das Tracking von Drittanbietern einbetten und Ihre Interaktion mit diesem eingebetteten Inhalt überwachen, einschließlich der Interaktion mit eingebettetem Inhalt, sofern Sie über ein Konto verfügen und auf dieser Website angemeldet sind.

Welche personenbezogenen Daten werden von uns verarbeitet?

Wir erheben folgende personenbezogene Daten:

 • Name und Adresse
 • Telefonnummer
 • E-Mail-Adresse
 • IP-Adresse

Wofür verarbeiten wir personenbezogene Daten?

Wir verwenden Ihre Daten für:

 • eine Reservierungsanfrage beantworten können
 • um Ihnen einen Aufenthalt in unserer Unterkunft anzubieten
 • mit Ihnen einen Vertrag abschließen und abschließen, in dem Ihnen zu Erholungszwecken für die vereinbarte Dauer, die vereinbarte Personenzahl und den vereinbarten Preis ein Feriendomizil der vereinbarten Art und Art zur Verfügung gestellt wird.
 • unsere Geschäftsabläufe verbessern
 • Behalten Sie den Überblick, wie und wann wir Sie kontaktieren
 • verbessern unsere produkte und dienstleistungen

Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Wir können personenbezogene Daten verwenden, wenn eine gesetzlich geregelte Situation vorliegt. Das Gesetz spezifiziert eine Reihe von Situationen. Welche Situation zutrifft, hängt von den Daten ab, für die wir sie verwenden. Es muss immer mindestens eine dieser Situationen geben.

 1. Die Verwendung der Daten ist zur Erfüllung einer Vereinbarung erforderlich. Das kann eine Vereinbarung zwischen Ihnen und uns sein oder auf Ihren Wunsch etwas tun zu können, um eine Vereinbarung zu treffen
 2. Es besteht die Erlaubnis, die Daten zu verwenden. Wir haben dann ausdrücklich um Ihre Erlaubnis gebeten.
 3. Es besteht eine rechtliche Verpflichtung zur Nutzung der Daten, dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn wir Daten an die Steuerbehörden weitergeben müssen.
 4. Die Verwendung der Daten ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen notwendig. Ein lebenswichtiges Interesse liegt vor, wenn es sich um ein Interesse handelt, das für das Leben oder die Gesundheit einer Person wesentlich ist und wir diese Person nicht um Erlaubnis bitten können.
 5. Die Verwendung der Daten ist zur Förderung eines berechtigten Interesses erforderlich. Dies ist der Fall, wenn die Nutzung für unsere Geschäftstätigkeit erforderlich ist. Wir können uns nicht darauf berufen, wenn Ihre Interessen überwiegen. Beispiele für berechtigte Interessen sind:
 • Verwaltungsziele (zB obligatorische Steuererklärung);
 • IT-Ziele (z. B. Sicherheit);
 • Marketing;
 • Management-Informationen;
 • Produkt- und Dienstleistungsentwicklung

CampSpirit verwendet die folgenden Ausdrücke als Erlaubnis:

 • Informationsanfrage oder Angebotsanfrage per E-Mail, Telefon oder persönlich;
 • Erlaubnis, Daten im Reservierungsformular zu verwenden.
 • Ausführung eines Auftrags;
 • Im Sie sich für den Newsletter an melden.

Mit wem teilen wir Ihre Daten?

Wir geben die im Reservierungsformular angegebenen Daten nicht an Dritte weiter und werden nur zur Kontaktaufnahme mit Ihnen verwendet.

Nur mit Ihrer Erlaubnis werden persönliche Daten an Lieferanten oder Subunternehmer weitergegeben (z. B. Koch, Spielleiter, externer Anbieter einer Aktivität, Bootsvermieter usw.). Dies geschieht nur, wenn es notwendig ist, dass Sie in direktem Kontakt mit Ihnen stehen, um das Angebot ihrer Dienstleistungen oder Produkte zu besprechen.

Wie lange halten wir Ihre Daten?

Wir bewahren Ihre Daten so lange auf, wie wir sie benötigen. Oder so lange es gesetzlich vorgeschrieben ist. Wir löschen Ihre Daten oder machen sie anonym. Wenn wir Ihre Daten anonymisieren, werden wir alle Daten löschen, die auf Sie verweisen. Die Daten können nicht mehr mit Ihnen verknüpft werden. Die anonymen Daten helfen uns, ein besseres Bild von unseren Produkten und Dienstleistungen (z. B. Belegung) zu erhalten.

Die Metadaten des Reservierungsformulars werden für immer gespeichert. Auf diese Weise können wir Folgeaktionen automatisch erkennen und genehmigen, anstatt sie zu moderieren.

Welche Rechte haben Sie an Ihren Daten?

Sie haben folgende (gesetzliche) Rechte an:

 • fordern Sie Ihre persönlichen Daten bei uns an.
 • Lassen Sie Ihre persönlichen Daten ändern, wenn sie falsch sind.
 • Lassen Sie Ihre persönlichen Daten löschen. Diese enthält keine Daten, die wir aus administrativen, rechtlichen oder Sicherheitsgründen aufbewahren müssen.
 • um einer bestimmten Verwendung Ihrer persönlichen Daten zu widersprechen. Zum Beispiel, wenn Sie keine Newsletter mehr von uns erhalten möchten. In unseren Newslettern heißt es immer, dass Sie den Newsletter abbestellen können.
 • Ihre Erlaubnis zu stoppen. Haben Sie uns die Erlaubnis erteilt, Ihre Daten zu verwenden? Sie können Ihre Erlaubnis jederzeit widerrufen. Ab diesem Zeitpunkt verwenden wir Ihre Daten nicht mehr.
 • Übertragen Sie Ihre persönlichen Daten. Sie können zu einer anderen Partei oder zu sich selbst wechseln.
 • die Verwendung Ihrer persönlichen Daten vorübergehend einschränken. Zum Beispiel, wenn Sie der Verwendung Ihrer Daten widersprochen haben.

Wohin senden wir Ihre Daten?

Wir liefern keine personenbezogenen Daten außerhalb der Niederlande.

Die Antworten der Besucher können von einem automatisierten Spamerkennungsdienst geleitet werden.

Wie schützen wir Ihre persönlichen Daten?

Wir haben geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust oder jeglicher Form der unrechtmäßigen Verarbeitung zu schützen. Unsere Website ist auch sicher.

Anpassung dieser Datenschutzerklärung

CampSpirit kann diese Datenschutzrichtlinie zukünftig anpassen. Die aktuellste Version kann auf der Website immer über den Hyperlink “Datenschutzrichtlinie” eingesehen werden.

Mai 2018